70 27 20 40
info@crossworkers.com

Skal jeg hjælpe med din ROI-beregning?

Det er helt gratis og uforpligtende

Beregn din ROI ved it-outsourcing

sep 8, 2018

Her er en gennemgang af, hvordan I med fordel kan beregne, hvor meget I kan spare ved at outsource jeres it – eller dele af den – fra Danmark til en given offshore-destination.

Vi gennemgår de forskellige omkostningsposter og de tilhørende forudsætninger, der skal vurderes nedenfor. I første omgang for at I kan opstille jeres eget komplette omkostningsniveau for Danmark og dernæst for, at I kan gøre tilsvarende for den eller de outsourcing-destinationer, I overvejer.

Antal medarbejdere og lønninger
Først og fremmest skal I beslutte, hvor mange og hvilke it-ressourcer I har behov for, så I kan fastlægge det korrekte forventede lønniveau for dem, hvis de blev ansat i Danmark. Har I ikke et indgående kendskab til lønniveauet i Danmark, kan I få input fra PROSA, IDA eller ved at læse nogle af de seneste undersøgelser udført af eksempelvis Computerworld. I er desuden velkomne til at kontakte os, så vi kan oplyse, hvilke tal vi benytter baseret på vores konkrete erfaringer med at udføre ROI-beregninger for europæiske virksomheder.

Sociale omkostninger
I skal huske at indregne de sociale omkostninger som fx ATP, der skal betales i Danmark.

Omkostninger til arbejdspladser
Omkostningerne til en arbejdsplads inkluderer de direkte omkostninger som fx computerudstyr, licenser, møbler, kontorartikler og telefon og de indirekte som fx husleje, strøm, el, varme, forsikringer og internet.

I skal estimere tallene i jeres tilfælde og kan evt. hente hjælp fra xxx, som har udregnet og valideret en række nøgletal for, hvad det koster at oprette og vedligeholde en arbejdsplads i Danmark.

Ledelsestid
En vigtig omkostning, der er forbundet med arbejdspladsen, er den ledelsestid, der bliver brugt på en it-medarbejder i Danmark. Afhængig af typen af it-medarbejdere skal I vurdere, hvor lang tid I plejer at bruge på at lede den pågældende type it-medarbejdere og beslutte, hvilken timepris I vil sætte på jeres ledelsestid.

Rekruttering
I forbindelse med ansættelsen af en it-medarbejder har man som virksomhed en række udgifter, som typisk inkluderer omkostninger til annoncering og brug af rekrutteringsbureau eller headhunter. Hertil kommer jeres egen tid til rekrutteringen inklusive at udforme stillingsannonce, annoncere, afholde interviews, håndtere kommunikationen med ansøgere og eventuelle rekrutteringsbureauer og sidst men ikke mindst at udforme ansættelseskontrakter. I skal opstille disse omkostninger baseret på, hvordan I plejer at gribe rekrutteringen an, og hvilket omkostningsniveau I normalt ligger på. Hvis ikke I har rekrutteret it-medarbejdere før, kan det være en god idé at indhente prisniveauer fra et rekrutteringsbureau, jobsites og evt. advokat til udformning af ansættelseskontrakten. Husk også at inkludere jeres egen tid i regnestykket.

Baseret på ovenstående kan I nu lægge tallene sammen og opnå et komplet omkostningsbillede for at have de ønskede it-ressourcer ansat i jeres virksomhed i Danmark. Husk at regne tallene ud, så I både kan se opstartsomkostningerne det første år og de løbende årlige omkostninger. Det er her vigtigt, at I også inkluderer forventede stigninger i lønningerne og det generelle prisniveau i de efterfølgende år. Vi anbefaler her, at I lader de årlige stigninger følge den hidtidige udvikling i det danske nettoprisindeks.

Hvad koster de tilsvarende ressourcer offshore?
Nu skal I undersøge, hvad det koster at have tilsvarende it-medarbejdere ansat hos en outsourcing-partner i udlandet. Herunder har vi listet de omkostninger som i skal tage højde for.

Fees til outsourcing-partneren
Jeres outsourcing-partner kan have forskellige modeller for, hvordan de beregner, hvad I skal betale til dem for at få adgang til de ønskede it-ressourcer. Det er vigtigt, at I spørger jeres partner indgående, så I får et overblik over det totale omkostningsbillede. Vi tager eksempelvis kun et fast månedligt fee for aflønningen af vores it-medarbejdere i Cairo, mens hele vores rekrutteringsdel og oprettelse af it-arbejdsplads inklusive anskaffelse af it-udstyr er gratis for vores kunder. Det kan dog sagtens forekomme, at jeres outsourcing-partner har en anderledes prisstruktur, hvor I fx i stedet for en fast månedsløn til medarbejderne også skal betale et fast fee oveni til dækning af de øvrige omkostninger.

Husk også at tjekke, hvilket it-udstyr jeres offshore-medarbejdere får stillet til deres rådighed, så I sikrer jer, at I ikke får ekstraudgifter, fordi I ønsker, at de skal have noget, der er bedre og mere avanceret.

Herudover skal I finde ud af, om lønniveauet er blevet fastlagt for de efterfølgende år, ligesom vi gør i Cairo med vores it-folk. Ellers kan I komme til at opleve væsentlige fluktuationer i lønniveauet, og I kan også risikere, at det fremtidige lønniveau baseres på, at I selv skal forhandle med jeres offshore it-folk. I Ukraine er det eksempelvis fremherskende at forhandle lønniveauet 1-2 gange om året, og det er ikke altid nogen nem opgave for den danske virksomhed, som er blevet dybt afhængig af de ukrainske it-ressourcer.

Oveni kan der være tale om, at der skal indregnes valutakurs-udsving i jeres kalkule. I CrossWorkers afregner vi som dansk virksomhed altid i nordisk valuta – enten Euro eller danske, svenske eller norske kroner – så her behøver I ikke at følge med i udviklingen af valutakursen, men for andre partnere, som ikke har et dansk fundament, skal I forvente, at I selv skal påtage jer risikoen for kurssvingninger.

Medarbejdernes effektivitet
Her skal I vurdere, om I mener, at jeres offshore-medarbejdere kan arbejde ligeså hurtigt som jeres danske it-medarbejdere. Baseret på vores erfaringer med at outsource til Cairo, er det vores opfattelse, at I godt kan forvente den samme effektivitet hos egypterne. For andre outsourcing-destinationer skal I undersøge forholdene hos jeres lokale outsourcing-partner for at finde ud af, om det også er tilfældet her. Hvis I konkluderer, at jeres offshore-medarbejdere ikke kan arbejde ligeså effektivt som jeres danske, skal I gange jeres omkostninger til outsourcing-partneren med en faktor, som er udtryk for en dansk medarbejders effektivitet i forhold til én, der arbejder offshore.

Ekstra projektledelsestid
Hvis I forventer at skulle bruge ekstra tid på at lede jeres offshore-team fra Danmark, er det nødvendigt at afsætte den tid udtrykt i kroner i jeres forventede omkostningsbillede for outsourcingen. Har I kun en enkelt it-medarbejder offshore er udgiften typisk lavere, end hvis I hyrer et helt team, og projektledelsestiden afhænger tillige af, hvor mange it-folk I allerede har ansat i Danmark. Herudover spiller fordelingen af opgaver og kommunikations- og rapporteringsprocesserne en rolle for, hvor meget ekstra tid projektlederen skal bruge.

Rejser og opholdsudgifter
Som en vigtig post på budgettet skal I påregne en del rejseaktivitet for at få det bedst mulige udbytte af samarbejdet. Vi anbefaler eksempelvis til vores kunder som en gylden hovedregel, at de afsætter 1-2 uger i starten af samarbejdet, hvor de rejser til Cairo for at udvælge deres it-medarbejdere ud fra de kandidater, vi har fundet. Herudover er det vigtigt, at I sender jeres offshore-medarbejdere til Europa for at besøge jeres virksomhed i 1-2 uger tidligst muligt i ansættelsesforløbet, så de kan få en god grundlæggende forståelse for den forretning, deres it-udviklingsarbejde skal understøtte. Dette er en metode, vi benytter med succes i CrossWorkers, og vi anbefaler, at I stiller krav om rejseaktivitet til jeres lokale outsourcing-partner, uanset hvor de befinder sig i verden.

For at sikre et fortsat tæt samarbejde og en god kommunikation mellem jeres danske og lokale it-udviklingsteam er det vigtigt, at I løbende arrangerer rejser til og fra offshore-destinationen. Det er individuelt, hvad der er behov for, men som hovedregel anbefaler vi vores kunder, at de mødes fysisk med deres offshore-team en gang i kvartalet, fx ved at de selv rejser til Cairo to gange årligt, og at deres medarbejdere i Cairo rejser til Danmark et tilsvarende antal gange. På den måde bygger de samtidig en god bro mellem forståelsen for hinandens kulturer.

Når I har fastlagt rejseaktiviteterne, er det tid til at fremskaffe nøgletal for fly-, hotel-, visum- og forplejningsomkostningerne. Her kan I forhåbentlig få hjælp fra jeres lokale outsourcing-partner. Herudover skal I blot estimere, hvor mange personer fra jer der skal rejse frem og tilbage.

Skype-udstyr
Det kan være en god ide at sætte ekstra penge af til at indkøbe nyt eller ekstra Skypeudstyr, hvis jeres nuværende udstyr ikke er tilstrækkeligt.

Hvornår har investeringen betalt sig hjem?
Når I til sidst udregner omkostningerne for Danmark versus jeres valgte outsourcing-destination, er det en god idé at lave sammenligningerne pr. år for en periode på minimum tre år. Her vil det fremgå tydeligt, hvordan jeres omkostningsbillede ser ud det første år, hvor I typisk har en række opstartsomkostninger, og

I vil kunne se, hvornår jeres investering er betalt hjem. For CrossWorkers i Cairo er investeringen normalt betalt hjem efter den første måned, fordi vores kunder har meget lave opstartsomkostninger, men andre outsourcing-partnere som beskrevet ovenfor, kan have baseret sig på en anden prismodel

Har du behov for assistance?
Hvis du har behov for hjælp og sparring for at udregne de præcise oplysninger for
it-arbejdspladserne i Danmark versus Cairo, er du meget velkommen til at kontakte os, eller booke et online møde med Hardy eller Henrik.

På ganske kort tid, kan vi udregne jeres ROI ved hjælp af vores kalkuleværktøj. Det foregår ved, at vi  fastlægger forudsætningerne, og via kalkulen, udregner jeres komplette omkostningsbillede for at outsource til Cairo. Vi kan desuden benytte værktøjet til at simulere forskellige situationer, så I kan se, hvad der sker med omkostningerne, når forudsætningerne ændres.

Skal vi hjælpe dig med din ROI-beregning?

Kontakt os, og få en beregning der tager
100% udgangspunkt i
din virksomhed.

Beregn din ROI ved it-outsourcing

sep 8, 2018

Her er en gennemgang af, hvordan I med fordel kan beregne, hvor meget I kan spare ved at outsource jeres it – eller dele af den – fra Danmark til en given offshore-destination.

Vi gennemgår de forskellige omkostningsposter og de tilhørende forudsætninger, der skal vurderes nedenfor. I første omgang for at I kan opstille jeres eget komplette omkostningsniveau for Danmark og dernæst for, at I kan gøre tilsvarende for den eller de outsourcing-destinationer, I overvejer.

Antal medarbejdere og lønninger
Først og fremmest skal I beslutte, hvor mange og hvilke it-ressourcer I har behov for, så I kan fastlægge det korrekte forventede lønniveau for dem, hvis de blev ansat i Danmark. Har I ikke et indgående kendskab til lønniveauet i Danmark, kan I få input fra PROSA, IDA eller ved at læse nogle af de seneste undersøgelser udført af eksempelvis Computerworld. I er desuden velkomne til at kontakte os, så vi kan oplyse, hvilke tal vi benytter baseret på vores konkrete erfaringer med at udføre ROI-beregninger for europæiske virksomheder.

Sociale omkostninger
I skal huske at indregne de sociale omkostninger som fx ATP, der skal betales i Danmark.

Omkostninger til arbejdspladser
Omkostningerne til en arbejdsplads inkluderer de direkte omkostninger som fx computerudstyr, licenser, møbler, kontorartikler og telefon og de indirekte som fx husleje, strøm, el, varme, forsikringer og internet.

I skal estimere tallene i jeres tilfælde og kan evt. hente hjælp fra xxx, som har udregnet og valideret en række nøgletal for, hvad det koster at oprette og vedligeholde en arbejdsplads i Danmark.

Ledelsestid
En vigtig omkostning, der er forbundet med arbejdspladsen, er den ledelsestid, der bliver brugt på en it-medarbejder i Danmark. Afhængig af typen af it-medarbejdere skal I vurdere, hvor lang tid I plejer at bruge på at lede den pågældende type it-medarbejdere og beslutte, hvilken timepris I vil sætte på jeres ledelsestid.

Rekruttering
I forbindelse med ansættelsen af en it-medarbejder har man som virksomhed en række udgifter, som typisk inkluderer omkostninger til annoncering og brug af rekrutteringsbureau eller headhunter. Hertil kommer jeres egen tid til rekrutteringen inklusive at udforme stillingsannonce, annoncere, afholde interviews, håndtere kommunikationen med ansøgere og eventuelle rekrutteringsbureauer og sidst men ikke mindst at udforme ansættelseskontrakter. I skal opstille disse omkostninger baseret på, hvordan I plejer at gribe rekrutteringen an, og hvilket omkostningsniveau I normalt ligger på. Hvis ikke I har rekrutteret it-medarbejdere før, kan det være en god idé at indhente prisniveauer fra et rekrutteringsbureau, jobsites og evt. advokat til udformning af ansættelseskontrakten. Husk også at inkludere jeres egen tid i regnestykket.

Baseret på ovenstående kan I nu lægge tallene sammen og opnå et komplet omkostningsbillede for at have de ønskede it-ressourcer ansat i jeres virksomhed i Danmark. Husk at regne tallene ud, så I både kan se opstartsomkostningerne det første år og de løbende årlige omkostninger. Det er her vigtigt, at I også inkluderer forventede stigninger i lønningerne og det generelle prisniveau i de efterfølgende år. Vi anbefaler her, at I lader de årlige stigninger følge den hidtidige udvikling i det danske nettoprisindeks.

Hvad koster de tilsvarende ressourcer offshore?
Nu skal I undersøge, hvad det koster at have tilsvarende it-medarbejdere ansat hos en outsourcing-partner i udlandet. Herunder har vi listet de omkostninger som i skal tage højde for.

Fees til outsourcing-partneren
Jeres outsourcing-partner kan have forskellige modeller for, hvordan de beregner, hvad I skal betale til dem for at få adgang til de ønskede it-ressourcer. Det er vigtigt, at I spørger jeres partner indgående, så I får et overblik over det totale omkostningsbillede. Vi tager eksempelvis kun et fast månedligt fee for aflønningen af vores it-medarbejdere i Cairo, mens hele vores rekrutteringsdel og oprettelse af it-arbejdsplads inklusive anskaffelse af it-udstyr er gratis for vores kunder. Det kan dog sagtens forekomme, at jeres outsourcing-partner har en anderledes prisstruktur, hvor I fx i stedet for en fast månedsløn til medarbejderne også skal betale et fast fee oveni til dækning af de øvrige omkostninger.

Husk også at tjekke, hvilket it-udstyr jeres offshore-medarbejdere får stillet til deres rådighed, så I sikrer jer, at I ikke får ekstraudgifter, fordi I ønsker, at de skal have noget, der er bedre og mere avanceret.

Herudover skal I finde ud af, om lønniveauet er blevet fastlagt for de efterfølgende år, ligesom vi gør i Cairo med vores it-folk. Ellers kan I komme til at opleve væsentlige fluktuationer i lønniveauet, og I kan også risikere, at det fremtidige lønniveau baseres på, at I selv skal forhandle med jeres offshore it-folk. I Ukraine er det eksempelvis fremherskende at forhandle lønniveauet 1-2 gange om året, og det er ikke altid nogen nem opgave for den danske virksomhed, som er blevet dybt afhængig af de ukrainske it-ressourcer.

Oveni kan der være tale om, at der skal indregnes valutakurs-udsving i jeres kalkule. I CrossWorkers afregner vi som dansk virksomhed altid i nordisk valuta – enten Euro eller danske, svenske eller norske kroner – så her behøver I ikke at følge med i udviklingen af valutakursen, men for andre partnere, som ikke har et dansk fundament, skal I forvente, at I selv skal påtage jer risikoen for kurssvingninger.

Medarbejdernes effektivitet
Her skal I vurdere, om I mener, at jeres offshore-medarbejdere kan arbejde ligeså hurtigt som jeres danske it-medarbejdere. Baseret på vores erfaringer med at outsource til Cairo, er det vores opfattelse, at I godt kan forvente den samme effektivitet hos egypterne. For andre outsourcing-destinationer skal I undersøge forholdene hos jeres lokale outsourcing-partner for at finde ud af, om det også er tilfældet her. Hvis I konkluderer, at jeres offshore-medarbejdere ikke kan arbejde ligeså effektivt som jeres danske, skal I gange jeres omkostninger til outsourcing-partneren med en faktor, som er udtryk for en dansk medarbejders effektivitet i forhold til én, der arbejder offshore.

Ekstra projektledelsestid
Hvis I forventer at skulle bruge ekstra tid på at lede jeres offshore-team fra Danmark, er det nødvendigt at afsætte den tid udtrykt i kroner i jeres forventede omkostningsbillede for outsourcingen. Har I kun en enkelt it-medarbejder offshore er udgiften typisk lavere, end hvis I hyrer et helt team, og projektledelsestiden afhænger tillige af, hvor mange it-folk I allerede har ansat i Danmark. Herudover spiller fordelingen af opgaver og kommunikations- og rapporteringsprocesserne en rolle for, hvor meget ekstra tid projektlederen skal bruge.

Rejser og opholdsudgifter
Som en vigtig post på budgettet skal I påregne en del rejseaktivitet for at få det bedst mulige udbytte af samarbejdet. Vi anbefaler eksempelvis til vores kunder som en gylden hovedregel, at de afsætter 1-2 uger i starten af samarbejdet, hvor de rejser til Cairo for at udvælge deres it-medarbejdere ud fra de kandidater, vi har fundet. Herudover er det vigtigt, at I sender jeres offshore-medarbejdere til Europa for at besøge jeres virksomhed i 1-2 uger tidligst muligt i ansættelsesforløbet, så de kan få en god grundlæggende forståelse for den forretning, deres it-udviklingsarbejde skal understøtte. Dette er en metode, vi benytter med succes i CrossWorkers, og vi anbefaler, at I stiller krav om rejseaktivitet til jeres lokale outsourcing-partner, uanset hvor de befinder sig i verden.

For at sikre et fortsat tæt samarbejde og en god kommunikation mellem jeres danske og lokale it-udviklingsteam er det vigtigt, at I løbende arrangerer rejser til og fra offshore-destinationen. Det er individuelt, hvad der er behov for, men som hovedregel anbefaler vi vores kunder, at de mødes fysisk med deres offshore-team en gang i kvartalet, fx ved at de selv rejser til Cairo to gange årligt, og at deres medarbejdere i Cairo rejser til Danmark et tilsvarende antal gange. På den måde bygger de samtidig en god bro mellem forståelsen for hinandens kulturer.

Når I har fastlagt rejseaktiviteterne, er det tid til at fremskaffe nøgletal for fly-, hotel-, visum- og forplejningsomkostningerne. Her kan I forhåbentlig få hjælp fra jeres lokale outsourcing-partner. Herudover skal I blot estimere, hvor mange personer fra jer der skal rejse frem og tilbage.

Skype-udstyr
Det kan være en god ide at sætte ekstra penge af til at indkøbe nyt eller ekstra Skypeudstyr, hvis jeres nuværende udstyr ikke er tilstrækkeligt.

Hvornår har investeringen betalt sig hjem?
Når I til sidst udregner omkostningerne for Danmark versus jeres valgte outsourcing-destination, er det en god idé at lave sammenligningerne pr. år for en periode på minimum tre år. Her vil det fremgå tydeligt, hvordan jeres omkostningsbillede ser ud det første år, hvor I typisk har en række opstartsomkostninger, og

I vil kunne se, hvornår jeres investering er betalt hjem. For CrossWorkers i Cairo er investeringen normalt betalt hjem efter den første måned, fordi vores kunder har meget lave opstartsomkostninger, men andre outsourcing-partnere som beskrevet ovenfor, kan have baseret sig på en anden prismodel

Har du behov for assistance?
Hvis du har behov for hjælp og sparring for at udregne de præcise oplysninger for
it-arbejdspladserne i Danmark versus Cairo, er du meget velkommen til at kontakte os, eller booke et online møde med Hardy eller Henrik.

På ganske kort tid, kan vi udregne jeres ROI ved hjælp af vores kalkuleværktøj. Det foregår ved, at vi  fastlægger forudsætningerne, og via kalkulen, udregner jeres komplette omkostningsbillede for at outsource til Cairo. Vi kan desuden benytte værktøjet til at simulere forskellige situationer, så I kan se, hvad der sker med omkostningerne, når forudsætningerne ændres.

Skal vi hjælpe dig med din ROI-beregning?

Kontakt Hardy eller Henrik, og få en beregning der
tager 100% udgangspunkt i din virksomhed.
70 27 20 40
info@crossworkers.com

© 2018 Copyright Licensing - CrossWorkers ApS
All rights reserved - Læs persondatapolitik

Ring op til CrossWorkers